Hoofdstuk 1

Toelichting verschillende klassen.

De C4 klasse loopt van 0.00 tot 1.40.
Komt een speler lopende het seizoen boven de 1.40, mag deze het seizoen afmaken volgens de
gele intervallen in deze klasse.
Teamopstelling: 3 spelers, waarvan één speler een gemiddelde mag hebben boven de bovengrens
van deze klasse. (alleen gele intervallen)
Deze regel geldt bij aanvang van de competitie. Komt een speler in de loop van de competitie boven de bovengrens,
dan mogen beide spelers worden opgesteld in het team en de competitie afmaken.
Het minimum aantal te maken caramboles is 15.
De C3 klasse loopt van 1.00 tot 2.40.
Komt een speler lopende het seizoen boven de 2.40, mag deze het seizoen afmaken volgens de
gele intervallen in deze klasse.
Teamopstelling: 3 spelers, waarvan één speler een gemiddelde mag hebben boven de bovengrens
van deze klasse. (alleen gele intervallen)
Deze regel geldt bij aanvang van de competitie. Komt een speler in de loop van de competitie boven de bovengrens,
dan mogen beide spelers worden opgesteld in het team en de competitie afmaken.
Het minimum aantal te maken caramboles is 35.
De C2 klasse loopt van 2.00 tot 7.00.
Komt een speler lopende het seizoen boven de 7.00, mag deze het seizoen afmaken volgens de
gele intervallen in deze klasse.
Teamopstelling: 3 spelers, waarvan één speler een gemiddelde mag hebben boven de bovengrens
van deze klasse. (alleen gele intervallen)
Deze regel geldt bij aanvang van de competitie. Komt een speler in de loop van de competitie boven de bovengrens,
dan mogen beide spelers worden opgesteld in het team en de competitie afmaken.
Het minimum aantal te maken caramboles is 55.
De C1 klasse loopt van 3.00 tot 15.00.
Komt een speler lopende het seizoen boven de 15.00, moet deze speler overstappen naar een
andere spelsoort.
Teamopstelling: 3 spelers, waarvan één speler een gemiddelde mag hebben
boven de bovengrens van deze klasse. (alleen gele intervallen)
Het minimum aantal te maken caramboles is 80.
Voorts gelden de volgende regels.
Minimaal 2 librespelers (libre of libre GH) per teamopstelling.
Maximaal 1 speler per teamopstelling libre grote hoek.
Maximaal 1 speler per teamopstelling kader.
Maximaal 1 speler per teamopstelling bandstoten.
De teamopstelling geschiedt op basis van spelsoort en vervolgens op gemiddelde.
Speelt met libre met grote hoek en komt de speelbal vast te liggen aan één van de twee andere ballen,
heeft men geen keus om van losband te spelen. De ballen worden dan op de acquits gelegd en volgt de
acquitstoot.
De B2 klasse loopt van 0.00 tot 0,600.
Komt een speler lopende het seizoen boven de 0,600 mag deze het seizoen afmaken volgens de
gele intervallen in deze klasse.
Teamopstelling: 3 spelers, waarvan één speler een gemiddelde mag hebben boven de bovengrens
van deze klasse. (alleen gele intervallen)
Deze regel geldt bij aanvang van de competitie. Komt een speler in de loop van de competitie boven de bovengrens,
dan mogen beide spelers worden opgesteld in het team en de competitie afmaken.
Het minimum aantal te maken caramboles is 15.
De B1 klasse loopt van 0.440 tot 2,00.
Teamopstelling: 3 spelers.
Het minimum aantal te maken caramboles is 23.
Voor alle teams in de Landscompetitie geldt dat men 8 spelers per team mag opgeven
voor deze competitie.
Aanvullingen voor de Landscompetitie 2017-2018 (zie ook Art 7208 van het CR)
Het eindgemiddelde van de competitie van 2016-2017, mits er 4 partijen gespeeld zijn,
is het startgemiddelde voor de competitie van 2017-2018.
Deze speler heeft dan een officieel gemiddelde.
Als deze speler op de helft van de competitie minimaal 4 wedstrijden heeft gespeeld,
wordt zijn gemiddelde herzien.
Dit gemiddelde kan zowel naar boven, (onbeperkt aantal intervallen), als naar beneden,
(maximaal 1 interval) worden bijgesteld.
Op het eind van de competitie wordt zijn gemiddelde opnieuw vastgesteld voor
het nieuwe seizoen.
Wordt een team afgevaardigd naar een gewestelijke finale en een eventuele Landsfinale,
wordt het te spelen gemiddelde als volgt vastgesteld:
Men kiest het hoogste gemiddelde uit:
het aanvangsgemiddelde,
het gemiddelde op de helft van de competitie,
het eindgemiddelde.
Aan de hand van het hoogste gemiddelde wordt het aantal te spelen caramboles vastgesteld.
Heeft een speler geen officieel gemiddelde, wordt er N.O. achter de naam geplaatst.
Dergelijke speler wordt qua gemiddelde herzien na 4 partijen in de eerste helft van de competitie.
Zijn gemiddelde kan dan zowel naar beneden (mximaal 1 interval) als naar boven (onbeperkt aantal intervallen)
worden bijgesteld. Tevens wordt dan het aantal te maken caramboles gewijzigd.
Speelt deze speler of speelster pas in de tweede helft van de competitie zijn of haar 4de partij,
wordt het gemiddelde ook opnieuw vastgesteld.
Met dien verstande dat er alleen maar verhoogd kan worden.
Speelt een N.O. speler na 4 partijen meer dan 20% (libre) of 10% (driebanden) hoger dan
dan de maximum algemeen gemiddelde grens van zijn aanvankelijk vastgestelde interval,
dan wordt zijn partijlengte vastgesteld naar het nieuwe gemiddelde.
Bovendien vindt er, indien nodig, puntenaftrek plaats.
Deze worden toegekend aan de tegenpartij.

Hoofdstuk 2

Aanvullende bepalingen.

Voor de wedstrijden van de competitie gelden het wedstrijdreglement voor zover daarnaar wordt verwezen in het competitie-reglement, het competitie-reglement van de K.N.B.B., laatste uitgave, het reglement van Heffingen en Maatregelen, het tuchtreglement van district Stedendriehoek, alsmede de hierna volgende aanvullende bepalingen. De aanvullende bepalingen gelden steeds voor het in de aanhef vermelde seizoen.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleider, eventueel, in overleg met het districtsbestuur en met inachtneming van de K.N.B.B.- reglementen.

Wedstrijdprogramma.

Na de voorjaarsvergadering wordt het algemene wedstrijdprogramma voor het nieuwe seizoen vastgesteld door de competitieleider aan de hand van de ingeschreven teams.
Het volledige wedstrijdprogramma van elke klasse wordt vastgesteld en vervolgens op biljartpoint gepubliceerd.
De uitslagen en standen worden bijgehouden op biljartpoint.nl. Aanpassingen van het wedstrijdprogramma worden alleen bijgehouden op biljartpoint.

De districtskampioenronden worden gespeeld van NNB.
De gewestelijke tussenronden B- en C-klasse wordt gespeeld op NNB.
De gewestelijke finales B en C-klasse worden gespeeld op NNB.
De nationale finales worden gespeeld op NNB in Nieuwegein.

De tussenronden Dames-competitie wordt gespeeld op NNB.
De gewestelijke finale wordt gespeeld op NNB.

Contact met de competitieleider.

Contact met de competitieleider bij voorkeur per e-mail en anders enkel telefonisch (dus geen whatsapp, facebook, oid). Telefonisch contact dient op beschaafde tijden (11.00 - 21.00 uur) te geschieden.

Alle communicatie vanuit Biljartpoint zal via e-mail verlopen. Bijvoorbeeld bij verhogingen en/of verzette wedstrijden. Door de e-mailadressen van de teamleiders en overige leden in de ledenadministratie van de KNBB correct op te nemen zullen deze ook worden toegevoegd aan Biljartpoint. Zorg dat dit op orde is, zodat je op de hoogte bent van belangrijke wijzigingen.

Moyenne.

Het bepalen van het moyenne van een speler gebeurt op ieder moment volgens het CR.
M.b.t. het aanvangsmoyenne worden de resultaten van de regioronde van het voorafgaande seizoen niet meegenomen.
Spelers afkomstig uit een ander district, beginnen met het moyenne, dat door de wedstrijdleider van het andere district is doorgegeven aan de competitieleider, dan wel door onderzoek of op andere wijze door de competitieleider is bepaald.

Biljartpoint.nl verwerkt automatisch de meeste moyenneherzieningen. Nieuwe spelers worden na 4 partijen automatisch herzien, waarbij (indien een mailadres in de ledenadministratie is opgenomen) een mail wordt gestuurd aan diverse personen. De herziening rond de helft van de competitie gebeurt semi-automatisch. Zondags is ’s avonds op biljartpoint.nl het bijgewerkte moyenne zichtbaar en iedereen met een geldig mailadres wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

Voor de bepaling of de 20%-regel moet worden toegepast zal, in afwijking van het reglement, een speler met een moyenne onder de ondergrens van de klasse waarin wordt gespeeld, worden beoordeeld alsof het moyenne tot de laagste interval van die klasse behoort.

Teamsamenstellingen.

Vóór opgave van de teams dienen alle spelers opgegeven te zijn in de ledenadministratie. Teamleiders dienen een mailadres en telefoonnummer in de ledenadministratie te hebben opgenomen, eventueel dient dit te worden aangevuld met de opgegeven gegevens.
Deze contactgegevens worden weergegeven onder 'teamleiders', na te zijn ingelogd. Op biljartpoint worden geen contactgegevens weergegeven.

Voor een team mogen maximaal 8 spelers worden opgegeven. Een eenmaal opgegeven speler kan, wanneer hij/zij 1 of meer wedstrijden heeft gespeeld, niet uit de teamsamenstelling worden verwijderd. Een speler kan slechts in 1 team als vaste speler staan.

Een reservespeler mag in één seizoen slechts vijf partijen spelen in een team waar hij/zij reserve is. Heeft een reserve 5 partijen gespeeld, wordt hij automatisch geblokkeerd in het team waar hij/zij als reserve is opgegeven. Speelt een reserve een zesde partij, dan wordt deze reserve vaste speler van dit team. Is de speler reeds vaste speler van een ander team, dan is die zesde partij ongeldig en wordt de speler als niet opgekomen beschouwd.

De competitieleider zal uitsluitend schriftelijk (e-mail) een wijziging in de samenstelling van een team aanvaarden. Telefonisch doorgegeven wijzigingen worden niet in behandeling genomen. Een speler die aan een team wordt toegevoegd is pas speelgerechtigd wanneer het verenigingsbestuur van de competitieleider daarvoor toestemming heeft gekregen. Wijzigingen in de samenstelling van een team na aanvang van de tweede helft zijn niet toegestaan en worden dus niet meer geaccepteerd. Een uitzondering wordt gemaakt voor nieuw toegetreden leden en bijzondere situaties, dit ter beoordeling door de competitieleider.

Klassenindeling.

Teams worden opgegeven voor een bepaalde klasse. De competitieleider verdeelt de teams in een klasse over verschillende poules, mocht dit nodig zijn. Poules worden ingedeeld op afstand. Daarna zal geprobeerd worden zoveel mogelijk rekening te houden met verzoeken gedaan via het inschrijvingsformulier. Dit is echter niet altijd mogelijk; het kan dus zo zijn dat een verzoek niet wordt ingewilligd.  De competitieleider is bevoegd om, als blijkt dat dit voor een goed competitieverloop noodzakelijk is, een team in een andere klasse in te delen als is opgegeven. De verenigingswedstrijdleider wordt hiervan in kennis gesteld.
Er worden zo min mogelijk poules van 11 of 12 teams gevormd om zoveel mogelijk wedstrijden te verkrijgen. Hierdoor kan het aantal teams per poule sterk verschillen.

Niet opkomen van een team.

Indien een team na 18.00 uur op de vastgestelde speeldatum afzegt, wordt dit beschouwd als zijnde niet opgekomen. Een team wordt ook geacht niet te zijn opgekomen, indien een half uur na het aangegeven tijdstip twee of meer spelers van dat team niet speelbereid in de aangewezen lokaliteit aanwezig zijn. Het in gebreke gebleven team krijgt een sanctie.
Latere komst van een speler is toegestaan, voor zover er geen wachttijden door ontstaan.

Verzetten van wedstrijden.

Wedstrijden mogen niet worden uitgesteld! Het kan voorkomen dat een wedstrijd niet op de geplande speeldatum kan worden gespeeld. Indien dit zich voordoet dan dient u zelf tijdig met de tegenpartij een andere speeldatum overeen te komen. Deze nieuwe speeldatum dient zoveel mogelijk in dezelfde week te vallen en wanneer dat niet mogelijk is dient de wedstrijd vooruit gespeeld te worden. Kan dit niet, dan dient de wedstrijd binnen 2 weken te zijn gespeeld. Nadat een nieuwe speeldatum is afgesproken, dient deze op biljartpoint.nl te worden ingevoerd in de week van de originele speeldatum. Wordt niet tijdig een speeldatum ingevoerd, kan de competitieleider de wedstrijd opnieuw inplannen, waarna geen verzetten meer mogelijk is.
Wedstrijden gepland op 2e paasdag en in de week van carnaval, of andere dagen waarvan men vooruit al weet dat het team niet wil of kan spelen, dienen altijd vooruit gespeeld te worden. Uitstel is in deze niet toegestaan.
Wedstrijden uit de eerste helft van de competitie moeten voor de herzieningsdatum zijn gespeeld en ingevoerd op biljartpoint.nl.
Ter voorkoming van beïnvloeding van het competitieverloop mogen geen wedstrijden worden uitgesteld van of naar de laatste drie competitieweken zonder uitdrukkelijk overleg met de districtscompetitieleider.

Contactgegevens van teamleiders zijn, ivm de wet bescherming persoonsgegevens, alleen in te zien op standbeheer.biljartpoint.nl. Hiervoor dient men te zijn ingelogd.

Dubbelpartijen.

Er mag ten hoogste één speler van een team in dezelfde wedstrijd een dubbelpartij spelen. Alleen de speler die als laatste is opgesteld, mag de dubbelpartij spelen. Deze partij dient hij te spelen tegen de speler van het andere team die eveneens als laatste is opgesteld. De partijlengte van de speler wordt voor de dubbelpartij met twee intervallen verhoogd.
In het seizoen mogen maximaal 6 dubbelpartijen door een speler worden gespeeld. In de laatste 3 competitieronden mogen er geen dubbelpartijen meer worden gespeeld. Bij overschrijding van het maximale aantal dubbelpartijen, is de partij ongeldig. Het spelen van een foutieve dubbelpartij heeft consequenties. Dit geldt voor beide teams.

Beslissingswedstrijden en Regio afvaardiging.

Aan het einde van het seizoen kan er voor iedere klasse een kampioensronde worden gespeeld ter bepaling van het team dat zich kampioen van het district mag noemen en welke teams ons district in de gewestelijke ronde zullen vertegenwoordigen.
Er wordt gespeeld volgens een schema, dat door de districtscompetitieleider vast wordt gesteld. Tijdens de kampioensronde wordt in alle klassen met 3 spelers per team gespeeld.

Tijdens de gewestelijke ronde wordt in alle klassen met 3 spelers per team gespeeld. Spelers, welke minder dan vier wedstrijden hebben gespeeld, mogen niet deelnemen aan een gewestelijke of nationale finale (eventueel dispensatie voor districtsfinale en te spelen gewestelijke voorronden). Voor de aanvang van de gewestelijke voorronden worden de moyennes aangepast c.q. verhoogd, echter nooit verlaagd.
Voor het spelen van gewestelijke voorronden en de daarop volgende finales, worden de deelnemende teams verzocht, een club- of districtsarbiter mee te nemen.

Kledingeisen.

De deelnemende teams dienen gekleed te zijn volgens het geldende CR. Alleen met vooraf verkregen toestemming van het districtsbestuur kan van dit reglement worden afgeweken. Het afwijkende tenue moet ter goedkeuring worden gemeld bij de competitieleider.
Verenigingen dienen er zorg voor te dragen, dat hun leden aan de kledingeisen voldoen.

Indien een speler zonder geldige reden niet aan de kledingeisen, zoals hier bedoeld, kan of wil voldoen, dient door de teamleiders een aantekening op het wedstrijdformulier te worden gemaakt bij bijzonderheden. Zowel de speler, als zijn vereniging kunnen een sanctie krijgen.

Invullen wedstrijdformulieren.

De uitslagformulieren moeten duidelijk en volledig worden ingevuld. Voor een snelle en juiste verwerking van de uitslagen is een correcte invulling van groot belang. Denk daarbij vooral aan de teamnummers en bondsnummers.
De papieren versie van het wedstrijdformulier hoeft u niet op te sturen, maar moet u wel, samen met de tellijsten, bewaren tot na de gewestelijke finale. De competitieleider kan deze opvragen.
Elk team is zelf verantwoordelijk voor een correcte invoer van de uitslagen in Biljartpoint. (Inlogcodes worden naar de vereniging gemaild indien daarom wordt verzocht) Na afloop van een gespeelde wedstrijd hebben de teams 48 uur de tijd om de uitslag in te voeren. Op het niet tijdig invoeren van de wedstrijduitslag staat een administratieve heffing.
Dit alles om de standen up-to-date te houden!