instructie pk interval - systeem interval pagina 1 - 2018

Instructie Persoonlijke Kampioenschappen volgens het Interval systeem

1. Inschrijfgerechtigden zijn de leden KNBB vereniging Carambole die staan ingeschreven als “Avondspeler Carambole”.
De inschrijving dient te geschieden op de door het district bepaalde wijze.
2. De basis voor de interval-tabel is de gepubliceerde tabel in CR aanhangsel A:
- PK libre 5e klasse: de C4 interval-tabel toepassen
- PK dames 2e klasse: de Dames interval (C5)-tabel toepassen
Algemeen gemiddelde grenzen:
- PK libre 5e klasse: 0,00 - 1,25
- PK dames 2e klasse: 0,25 - 5,00
3. Het hoogste officiële teamcompetitie aanvangsgemiddelde van het lopende seizoen wordt gehanteerd als startgemiddelde (PK aanvangsgemiddelde). Dit wordt dan beschouwd als een officieel PK gemiddelde.
a) is er geen competitiegemiddelde (zoals hierboven omschreven bekend) dan zal het officieel PK gemiddelde van het voorgaande seizoen bepalend zijn
b) Is dit ook niet bekend, dan volgens opgave, dit gemiddelde is dan niet -officieel (N)
c) De wedstrijdleider van het desbetreffende district dient zich te overtuigen dat dit gemiddelde reëel is en is gerechtigd dit bij te stellen als hij dit nodig acht.
4. Na elke wedstrijd (voorwedstrijd, districtsfinale etc.) wordt het algemeen gemiddelde opnieuw berekend en vind een eventuele herziening naar boven plaats. Een herziening naar beneden is gedurende het seizoen niet mogelijk.
Het algemeen gemiddelde van alle gespeelde wedstrijden is bepalend voor het aantal te maken caramboles voor het volgende onderdeel van het kampioenschap.
Het startgemiddelde voor een speler is het aanvangsgemiddelde voor de teamcompetitie van het lopende seizoen.
Bij dit startgemiddelde horen een aantal te maken carambole (interval(gemiddelde)-tabel). Om grote schommelingen in het gemiddelde te voorkomen wordt aan spelers met een officieel aanvangsgemiddelde voor de berekening van het algemeen gemiddelde 4 fictieve partijen toegekend op basis van het aantal te maken caramboles en het daarbij aantal behorende beurten, uitgangspunt hierbij is de ondergrens van de bijbehorende gemiddelde interval. In het excel rekenschema wordt dit automatisch verwerkt. Deze zwaartetoekenning wordt toegepast om al te abrupte verhogingen te voorkomen, zodat men niet het gevoel krijgt dat een keer goed spelen wordt bestraft. Deze methode wordt dus alleen toegekend aan spelers die met een officieel gemiddelde starten.
- In de praktijk fungeert deze zwaarte toekenning als volgt:
a) Het aantal te maken caramboles op basis van het startgemiddelde wordt vermenigvuldigt met 4
b) Bepaal de ondergrens van de interval waarin het startgemiddelde valt
c) Deel het aantal caramboles (zoals bepaalt onder 4a) door het gemiddelde (zoals bepaalt onder 4b) en rond dit naar benden af. Dit is dan het aantal beurten dat toegekend gaat worden aan het aantal caramboles zoals bepaald onder 4a. Voor de berekening van het algemeen gemiddelde wordt dit aantal caramboles en beurten
opgeteld bij het totaal aantal gemaakte caramboles en beurten. (zie ook het rekenvoorbeeld)
5. Het kampioenschap bestaat uit de volgende wedstrijden:
- Voorwedstrijd in het district;
- Districtsfinale;
- Gewestelijke finale;
- Nationale finale
De districtswedstrijden dienen uit minimaal 4 partijen te bestaan.
6 Na de voorwedstrijd wordt de plaatsing voor de districtsfinale bepaald door:
6.1 Plaatsing volgens afgeleide van WR 6033
a) de som van de onderstaande rangschikkingen,
1) rangschikking op partij punten
(2 punten bij winst, 1 punt bij gelijkspel, 0 punten bij verlies)
De speler met het meeste aantal punten krijgt dus plaats 1 toegewezen etc.
INSTRUCTIE PK INTERVAL-SYSTEEM pagina 2 van 3 01-augustus 2016
2) rangschikking op basis van het behaalde carambolepercentage
( = totaal aantal gemaakte caramboles / totaal aantal te maken caramboles).
De speler met het hoogste carambolepercentage krijgt plaats 1 toegewezen.
b) Bij een gelijke plaatsing op basis van bovengenoemde rangschikkingen is de rangschikking op basis van het hoogste percentage algemeen gemiddelde bepalend
( = behaald gemiddelde / ondergrens van de bovenliggende interval van het startgemiddelde)
- Deelnemers startend met een niet-officieel gemiddelde kunnen maximaal een percentage algemeen gemiddelde van 100% toegekend krijgen, in het eerste onderdeel van het kampioenschap.
Dus hogere algemeen gemiddelde percentages worden in dat geval terug gezet naar 100%.
Aangezien er bij de voorwedstrijd gerangschikt wordt op behaalde partijpunten en het carambolepercentage, is het gemiddelde-percentage alleen van belang bij een eventuele gelijke rangschikking, het hoogste gemiddelde-percentage is dan doorslaggevend.
6.2 Plaatsing volgens een binnen het district gepubliceerd alternatief systeem. Hierbij is het van belang dat er minimaal 4 partijen worden gespeeld door de spelers die
voor afvaardiging in aanmerking kunnen komen.
7. De plaatsingsvolgorde voor de finales vindt plaats op basis van het hoogste algemeen gemiddelde.
8. Realiseert een speler een algemeen gemiddelde hoger dan de bovengrens van de klasse dan promoveert deze speler naar de naast hoger gelegen klasse.
- PK libre 5e klasse: 1,25 of hoger => promotie naar libre 4e klasse
- PK dames: 5,00 of hoger => promotie
Als een promotie wordt gerealiseerd tijdens het eerste onderdeel van een kampioenschap en het zogenaamde aanvangsgemiddelde niet officieel is, dan promoveert men direct naar de naast hoger gelegen klasse. In alle andere gevallen is er sprake van uitgestelde promotie en gaat de promotie in bij aanvang van het volgende seizoen.
Dus bij een uitgestelde promotie kan men nog steeds deelnemen aan de eventuele vervolgonderdelen.
Degradatie uit de libre klein 5e klasse en libre klein damesklasse is niet van toepassing
De zogenaamde 20%/10% regel wordt bij dit intervalsysteem niet toegepast.
9. De finales worden gespeeld volgens het AVÉ systeem of systeem de Bruijn.
Binnen het district kan hier van afgeweken worden indien er een ander speelsysteem door de ALV van het district is goedgekeurd en gepubliceerd.
De rangschikking tijdens de finales (district, gewest, nationaal) is:
a) rangschikking op partij punten
(2 punten bij winst, 1 punt bij gelijkspel, 0 punten bij verlies)
b) vervolgens rangschikking op basis van carambolepercentage
( = totaal aantal gemaakte caramboles / totaal aantal te maken caramboles)
Mochten zowel het behaalde aantal punten als het carambolepercentage van meerdere spelers gelijk zijn dan vindt de verdere rangschikking plaats op basis van de volgende volgorde:
c) % alg. gemiddelde. op basis van de ondergrens van de bovenliggende interval (zie intervaltabel dames of C4).
d) % particulier gemiddelde. o.b.v. de ondergrens van de bovenliggende interval (zie intervaltabel dames of C4).
e) % hoogste serie ten opzichte van het aantal te maken caramboles
f) % hoogste steunserie ten opzichte van het aantal te maken caramboles, en eventueel opvolgende steunseries
INSTRUCTIE PK INTERVAL-SYSTEEM pagina 3 van 3 01-augustus 2016
10. Mochten er gebeurtenissen plaatsvinden of gevallen voorkomen waarin deze instructie niet voorziet dan wordt er een besluit genomen door de commissie Sportzaken Carambole, of daar waar het gaat om districtswedstrijden, het bestuur van het betreffende district.
OPMERKING:
Via de website van KNBB vereniging Carambole kunt u een excel programma downloaden t.b.v. het vaststellen van de te maken caramboles voor de districtswedstrijden en de opgave naar de gewestelijke finale.
Biljartpoint werkt eveneens aan een softwareprogramma waarin dit intervalsysteem dan ook verwerkt is.

INSTRUCTIE PK INTERVAL-SYSTEEM pagina 1 van 3 01-augustus 2016
Instructie Persoonlijke Kampioenschappen volgens het Interval systeem
(PK dames 2e klasse en PK 5e klasse libre)
1. Inschrijfgerechtigden zijn de leden KNBB vereniging Carambole die staan ingeschreven als “Avondspeler Carambole”.
De inschrijving dient te geschieden op de door het district bepaalde wijze.
2. De basis voor de interval-tabel is de gepubliceerde tabel in CR aanhangsel A:
- PK libre 5e klasse: de C4 interval-tabel toepassen
- PK dames 2e klasse: de Dames interval (C5)-tabel toepassen
Algemeen gemiddelde grenzen:
- PK libre 5e klasse: 0,00 - 1,25
- PK dames 2e klasse: 0,25 - 5,00
3. Het hoogste officiële teamcompetitie aanvangsgemiddelde van het lopende seizoen wordt gehanteerd als startgemiddelde (PK aanvangsgemiddelde). Dit wordt dan beschouwd als een officieel PK gemiddelde.
a) is er geen competitiegemiddelde (zoals hierboven omschreven bekend) dan zal het officieel PK gemiddelde van het voorgaande seizoen bepalend zijn
b) Is dit ook niet bekend, dan volgens opgave, dit gemiddelde is dan niet -officieel (N)
c) De wedstrijdleider van het desbetreffende district dient zich te overtuigen dat dit gemiddelde reëel is en is gerechtigd dit bij te stellen als hij dit nodig acht.
4. Na elke wedstrijd (voorwedstrijd, districtsfinale etc.) wordt het algemeen gemiddelde opnieuw berekend en vind een eventuele herziening naar boven plaats. Een herziening naar beneden is gedurende het seizoen niet mogelijk.
Het algemeen gemiddelde van alle gespeelde wedstrijden is bepalend voor het aantal te maken caramboles voor het volgende onderdeel van het kampioenschap.
Het startgemiddelde voor een speler is het aanvangsgemiddelde voor de teamcompetitie van het lopende seizoen.
Bij dit startgemiddelde horen een aantal te maken carambole (interval(gemiddelde)-tabel). Om grote schommelingen in het gemiddelde te voorkomen wordt aan spelers met een officieel aanvangsgemiddelde voor de berekening van het algemeen gemiddelde 4 fictieve partijen toegekend op basis van het aantal te maken caramboles en het daarbij aantal behorende beurten, uitgangspunt hierbij is de ondergrens van de bijbehorende gemiddelde interval. In het excel rekenschema wordt dit automatisch verwerkt. Deze zwaartetoekenning wordt toegepast om al te abrupte verhogingen te voorkomen, zodat men niet het gevoel krijgt dat een keer goed spelen wordt bestraft. Deze methode wordt dus alleen toegekend aan spelers die met een officieel gemiddelde starten.
- In de praktijk fungeert deze zwaarte toekenning als volgt:
a) Het aantal te maken caramboles op basis van het startgemiddelde wordt vermenigvuldigt met 4
b) Bepaal de ondergrens van de interval waarin het startgemiddelde valt
c) Deel het aantal caramboles (zoals bepaalt onder 4a) door het gemiddelde (zoals bepaalt onder 4b) en rond dit naar benden af. Dit is dan het aantal beurten dat toegekend gaat worden aan het aantal caramboles zoals bepaald onder 4a. Voor de berekening van het algemeen gemiddelde wordt dit aantal caramboles en beurten
opgeteld bij het totaal aantal gemaakte caramboles en beurten. (zie ook het rekenvoorbeeld)
5. Het kampioenschap bestaat uit de volgende wedstrijden:
- Voorwedstrijd in het district;
- Districtsfinale;
- Gewestelijke finale;
- Nationale finale
De districtswedstrijden dienen uit minimaal 4 partijen te bestaan.
6 Na de voorwedstrijd wordt de plaatsing voor de districtsfinale bepaald door:
6.1 Plaatsing volgens afgeleide van WR 6033
a) de som van de onderstaande rangschikkingen,
1) rangschikking op partij punten
(2 punten bij winst, 1 punt bij gelijkspel, 0 punten bij verlies)
De speler met het meeste aantal punten krijgt dus plaats 1 toegewezen etc.

Instructie pk interval - systeem carambolepercentage pagina 2 - 2018

Rangschikking op basis van het behaalde carambolepercentage

( = totaal aantal gemaakte caramboles / totaal aantal te maken caramboles).
De speler met het hoogste carambolepercentage krijgt plaats 1 toegewezen.
b) Bij een gelijke plaatsing op basis van bovengenoemde rangschikkingen is de rangschikking op basis van het hoogste percentage algemeen gemiddelde bepalend
( = behaald gemiddelde / ondergrens van de bovenliggende interval van het startgemiddelde)
- Deelnemers startend met een niet-officieel gemiddelde kunnen maximaal een percentage algemeen gemiddelde van 100% toegekend krijgen, in het eerste onderdeel van het kampioenschap.
Dus hogere algemeen gemiddelde percentages worden in dat geval terug gezet naar 100%.
Aangezien er bij de voorwedstrijd gerangschikt wordt op behaalde partijpunten en het carambolepercentage, is het gemiddelde-percentage alleen van belang bij een eventuele gelijke rangschikking, het hoogste gemiddelde-percentage is dan doorslaggevend.
6.2 Plaatsing volgens een binnen het district gepubliceerd alternatief systeem. Hierbij is het van belang dat er minimaal 4 partijen worden gespeeld door de spelers die
voor afvaardiging in aanmerking kunnen komen.
7. De plaatsingsvolgorde voor de finales vindt plaats op basis van het hoogste algemeen gemiddelde.
8. Realiseert een speler een algemeen gemiddelde hoger dan de bovengrens van de klasse dan promoveert deze speler naar de naast hoger gelegen klasse.
- PK libre 5e klasse: 1,25 of hoger => promotie naar libre 4e klasse
- PK dames: 5,00 of hoger => promotie
Als een promotie wordt gerealiseerd tijdens het eerste onderdeel van een kampioenschap en het zogenaamde aanvangsgemiddelde niet officieel is, dan promoveert men direct naar de naast hoger gelegen klasse. In alle andere gevallen is er sprake van uitgestelde promotie en gaat de promotie in bij aanvang van het volgende seizoen.
Dus bij een uitgestelde promotie kan men nog steeds deelnemen aan de eventuele vervolgonderdelen.
Degradatie uit de libre klein 5e klasse en libre klein damesklasse is niet van toepassing
De zogenaamde 20%/10% regel wordt bij dit intervalsysteem niet toegepast.
9. De finales worden gespeeld volgens het AVÉ systeem of systeem de Bruijn.
Binnen het district kan hier van afgeweken worden indien er een ander speelsysteem door de ALV van het district is goedgekeurd en gepubliceerd.
De rangschikking tijdens de finales (district, gewest, nationaal) is:
a) rangschikking op partij punten
(2 punten bij winst, 1 punt bij gelijkspel, 0 punten bij verlies)
b) vervolgens rangschikking op basis van carambolepercentage
( = totaal aantal gemaakte caramboles / totaal aantal te maken caramboles)
Mochten zowel het behaalde aantal punten als het carambolepercentage van meerdere spelers gelijk zijn dan vindt de verdere rangschikking plaats op basis van de volgende volgorde:
c) % alg. gemiddelde. op basis van de ondergrens van de bovenliggende interval (zie intervaltabel dames of C4).
d) % particulier gemiddelde. o.b.v. de ondergrens van de bovenliggende interval (zie intervaltabel dames of C4).
e) % hoogste serie ten opzichte van het aantal te maken caramboles
f) % hoogste steunserie ten opzichte van het aantal te maken caramboles, en eventueel opvolgende steunseries
INSTRUCTIE PK INTERVAL-SYSTEEM pagina 3 van 3 01-augustus 2016
10. Mochten er gebeurtenissen plaatsvinden of gevallen voorkomen waarin deze instructie niet voorziet dan wordt er een besluit genomen door de commissie Sportzaken Carambole, of daar waar het gaat om districtswedstrijden, het bestuur van het betreffende district.
OPMERKING:
Via de website van KNBB vereniging Carambole kunt u een excel programma downloaden t.b.v. het vaststellen van de te maken caramboles voor de districtswedstrijden en de opgave naar de gewestelijke finale.
Biljartpoint werkt eveneens aan een softwareprogramma waarin dit intervalsysteem dan ook verwerkt is.

Te hanteren intervaltabbellen

 

TE HANTEREN INTERVALTABELLEN:            
ALGEMEEN GEMIDDELDE   C4 (PK 5e klasse) BASIS   DAMES BASIS
VAN   TOT CAR GEMIDDELDE. % CAR GEMIDDELDE. %
0,00 - 0,25   12 0,25   14 0,25
0,25 - 0,30   13 0,30   14 0,30
0,30 - 0,35   15 0,35   15 0,35
0,35 - 0,40   17 0,40   16 0,40
0,40 - 0,45   18 0,45   18 0,45
0,45 - 0,50   20 0,50   19 0,50
0,50 - 0,55   22 0,55   21 0,55
0,55 - 0,60   24 0,60   22 0,60
0,60 - 0,65   26 0,65   24 0,65
0,65 - 0,70   28 0,70   25 0,70
0,70 - 0,75   30 0,75   27 0,75
0,75 - 0,80   32 0,80   28 0,80
0,80 - 0,85   34 0,85   29 0,85
0,85 - 0,90   35 0,90   30 0,90
0,90 - 0,95   37 0,95   31 0,95
0,95 - 1,00   39 1,00   33 1,00
1,00 - 1,10   42 1,10   35 1,10
1,10 - 1,20   45 1,20   38 1,20
1,20 - 1,30   49 1,30   41 1,30
1,30 - 1,40   52 1,40   44 1,40
1,40 - 1,50   57 1,50   47 1,50
1,50 - 1,60   61 1,60   50 1,60
1,60 - 1,70   65 1,70   53 1,70
1,70 - 1,80   69 1,80   56 1,80
1,80 - 1,90   73 1,90   59 1,90
1,90 - 2,00   77 2,00   62 2,00
2,00 - 2,20   85 2,20   66 2,20
2,20 - 2,40   93 2,40   72 2,40
2,40 - 2,60   101 2,60   77 2,60
2,60 - 2,80   109 2,80   83 2,80
2,80 - 3,00   117 3,00   87 3,00
3,00 - 3,20   125 3,20   92 3,20
3,20 - 3,40   133 3,40   97 3,40
3,40 - 3,60   141 3,60   101 3,60
3,60 - 3,80   149 3,80   106 3,80
3,80 - 4,00   157 4,00   110 4,00
4,00 - 4,50         119 4,50
4,50 - 5,00         132 5,00
5,00 - 5,50         147 5,50
5,50 - 6,00         162 6,00
6,00 - 6,50         177 6,50
6,50 - 7,00         192 7,00